_NEWSLETTER

_Lipiec 2015

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

_NEWS

«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »

1 sierpnia (sobota)
Godz. 19.00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Wystawa czynna w godzinach 11 - 18, wtorek - niedziela


Przemysł 4.0, 4K, 4G, wyższe rozdzielczości, szybsze transfery danych, inteligentniejsze urządzenia – nasz świat porusza się coraz szybciej i robi coraz bardziej skomplikowany. Jeżeli sztuka często odzwierciedlała te radykalne zmiany zachodzące w postindustrialnym krajobrazie, to obecne transformacje rejestrują się powoli w polu artystycznym. Sztuka zaadaptowała internet na swoje potrzeby, narzuciła jednak sztywne wzorce „białego sześcianu”, sprzeczne z wczesną ideą „nieograniczoności” czy „bezgraniczności” sieci.

Zastosowanie koncepcji AFK (Away From Keyboard, „nie ma mnie przy komputerze”, uwspółcześnionej wersji idei IRL, In Real Life, „w realu”) do przestrzeni cyfrowych ma na celu ułatwienie nawigacji i oswojenie użytkownika z abstrakcyjnym binarnym środowiskiem. Grupa HARD-CORE jest zainteresowana odwróceniem tego mechanizmu, uprawdopodobnieniem nieprzewidzianych idei za pomocą procesów algorytmicznych. Przekroczenie ograniczeń galeryjnego modelu wystawy wymaga, by kontrolę przejął czynnik zewnętrzny. W tym celu grupa HARD-CORE stworzyła Asahi, serię algorytmicznych robotów kuratorskich, których zadaniem jest badanie cyfrowych scenariuszy w odniesieniu do fizycznej przestrzeni.

Wystawą Ściśle cyfrowe grupa HARD-CORE wysuwa kilka propozycji, które mogą zmienić dominujący dzisiaj model tworzenia wystaw. Czerpie inspiracje z cyfrowych marek, które przekształcają nasze środowisko, zapożyczając wątki ze struktur algorytmicznych, baz danych, globalnej łączności i idei nieostrego autorstwa jako podstawy procesów współtworzenia.

Ściśle cyfrowe to wystawa gromadzące prace stworzone kolektywnie za pośrednictwem grupowego organu, jakim jest HARD-CORE.

Wystawa zorganizowana w ramach Alternativa 2015: Błędnik codzienności

>>>
30 lipca (czwartek)
Godz. 19.00 / Otwarty Ogród - Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Pro­jekt Karo­liny Brzu­zan Gło­dowa książka kuchar­ska bazuje na autor­skiej rekon­struk­cji potraw, two­rzo­nych i sto­so­wa­nych w sytu­acjach skraj­nych niedo­bo­rów żyw­no­ści. Wycho­dząc od zało­że­nia, że kon­dy­cja świata wier­nie odbija się w pustym tale­rzu, Brzu­zan przy­gląda się m.in. takim poli­tycz­nym kon­struk­cjom jak: wojna, korup­cja, kolek­ty­wi­za­cja, czy ludo­bój­stwo. Każdy z bada­nych przez nią kry­zy­sów żyw­no­ścio­wych to nie wynik kata­strofy natu­ral­nej ale sku­tek dzia­ła­nia ludz­kiego. Pro­po­zy­cjaGło­do­wej książki kuchar­skiejto zapro­sze­nie do współ­od­czu­cia tego co jest codzien­nym menu milio­nów ludzi.

Podczas spotkania Karolina Brzuzan opowie o tym jak pracowała i nadal pracuje nad realizacją projektu oraz poczęstuje nas nietypowymi potrawami. Uchylając rąbka tajemnicy - na stole pojawią się świerszcze!

Bio:

Karo­lina Brzu­zan — uro­dziła się w 1983 r., mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Prace Karo­liny Brzu­zan sku­piają się wokół poli­tycz­nych pro­ble­mów egzy­sten­cji współ­cze­snego czło­wieka. Wraż­li­wość spo­łeczna jest sil­nie obecna w tym, co robi, choć nie zaj­muje się typową sztuką zaan­ga­żo­waną. Wycho­dząc od pro­ble­mów ogól­no­ludz­kich, Karo­lina Brzu­zan prze­kłada je na język sztuki i umiej­sca­wia je w porządku roz­wią­zań arty­stycz­nych. Swoje pro­jekty reali­zuje w wielu mediach. Ich wątki czę­sto prze­pla­tają się mię­dzy poszcze­gól­nymi pra­cami, poja­wia­jąc się w róż­nych odsło­nach: insta­la­cjach, obiek­tach, video, publi­ka­cjach. W swo­ich pra­cach wyko­rzy­stuje ele­menty natu­ralne, takie jak rośliny, zacho­wa­nie zwie­rząt, potrawy. Mimo, że nie są tema­tem jej prac, ich cechy i rola w ukształ­to­wa­nej przez czło­wieka kul­tu­rze stają się spo­so­bami obrazowania.

Spotkanie z Karoliną Brzuzan realizowane jest w ramach Alternativa 2015: Błędnik codzienności

>>>

30 lipca (czwartek)
Godz. 21.00 / Otwarty Ogród - Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Piękno i prawo do brzydoty
to filmowy eksperyment umiejscowiony w wielofunkcyjnym domu sąsiedzkim Het Karregat w Eindhoven. Het Karregat, zaprojektowany przez architekta Franka Van Klingerena i ukończony w 1974 roku, ulokowano w centrum dzielnicy nowego mieszkalnictwa z intencją ulepszenia zbiorowych form zamieszkania. Zbudowany został jako przestrzeń otwarta, gdzie rozmaite aktywności i funkcje, takie jak biblioteka, szkoła, kawiarnia, ośrodek zdrowia, supermarket i świetlica są połączone ze sobą pod jednym dachem. Wendelien van Oldenborgh egzaminuje trwałość a zarazem częściową porażkę tej utopijnej architektury, zarazem wynajdując i stosując metodologię filmową, która przekłada założenia architektury, takie jak dla przykładu „otwarta”, „prowadzona przez użytkownika” czy „uczestnicząca” w narzędzia filmowe.

Praca Van Oldenborgh stanowi kontynuację zainteresowań artystki twórczością filmową jako narzędziem performatywnym i jej zaangażowania w dyskusję nad kolektywnością w zderzeniu z prywatnym oraz nad tym, jaką rolę pełni w tym względzie produkcja kulturowa.

Film pokazywany w ramach Alternativa 2015: Błędnik codzienności

>>>

17 lipca (piątek)
Godz. 18.00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Zapraszamy na prezentację projektu Subiektywnej Linii Autobusowej. Opowiadać będą: inicjator SLA Grzegorz Klaman i przewodnik, były stoczniowiec Jan Kryger.

Subiektywna Linia Autobusowa
była projektem, w którym dawni pracownicy Stoczni Gdańskiej oprowadzali po swoim miejscu pracy, jego gospodarczej, politycznej a przede wszystkim osobistej, subiektywnej historii. Za każdym razem 33 pasażerów rusza w podróż historycznym "ogórkiem".

Projekt Subiektywnej Linii Autobusowej (2002, 2009 - 13) to rodzaj spotkania poprzez zaangażowanie osób, świadków, uczestników historii, tych mniej znanych, lecz równie ważnych. Projekt zamierza wydobyć głos wytłumiony, echa, odbicia, szepty, fragmenty wspomnień i relacji, wpisać je w obecną sytuację i przestrzeń miejsca. Tereny dawnej Stoczni gdańskiej są w trakcie transformacji i przebudowy w nową dzielnicę pod nazwą Młode Miasto, wiele konstrukcji i budynków zostanie wyburzonych, dynamicznie zmienia się industrialne otoczenie, projekt pozwala uczestnikom stać się żywymi świadkami transformacji i jej aktywnymi subiektywnymi nosicielami pamiętania na przyszłośc.

>>>

10 lipca (piątek)
Godz. 19.00 / Otwarty Ogród - dziedziniec Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Projekt Otwarty Ogród jest ciągłym procesem zapoczątkowanym przez kolektyw Lendlabor w 2014 roku. Jego celem jest zmiana perspektywy patrzenia na stocznię poprzez transformację nieużytków w publiczny miejski ogród.

Zapraszamy wszystkich związanych ze Stocznią Gdańską (decydentów, przyjaciół, entuzjastów, aktywistów, inicjatorów, społeczników, sąsiadów) do wspólnej rozmowy podczas, której rozważymy następujące kwestie: Czego do tej pory dokonaliśmy? Jaka jest rola ogrodu? Kto brał udział w jego tworzeniu? Dokąd zmierza ta wędrówka?

Podczas spotkania zaprezentujemy także film o kiełkowaniu i wzrastaniu Otwartego Ogrodu.

Bio:

LEN­DLA­BOR - wolny kolek­tyw zało­żony przez młode archi­tektki – Lisę Enzen­ho­fer i Annę Resch – zlo­ka­li­zo­wany w Graz w Austrii. Ich pro­jekty kon­cen­trują się na pla­no­wa­niu urba­ni­stycz­nym oraz na bada­niach nad prze­strze­nią publiczną i opu­sto­sza­łymi budyn­kami i miej­scami. W 2013 opra­co­wały narzę­dzie urba­ni­styczne do pracy zwią­za­nej z pusto­sta­nami dla miej­skich służb pla­ni­stycz­nych w Graz, były także kura­tor­kami wystawy w Domu Archi­tek­tury w Graz (Haus der Archi­tek­tur Graz), doty­czą­cej powtór­nego wyko­rzy­sta­nia pusto­sta­nów w kon­tek­ście pamięci zbio­ro­wej mia­sta. Zostały zapro­szone do udziału w kilku wysta­wach, wykła­dach oraz pro­jek­tach we współ­pracy z Ele­vate Festi­val Graz, Kun­sthaus Graz, Expo Austria oraz X Bien­nale Archi­tek­tury w São Paulo. Obie pra­cują także jako asy­stentki w Insty­tu­cie Archi­tek­tury i Kra­jo­brazu na Poli­tech­nice w Graz.

Projekt realizowany w ramach Alternativa 2015: Błędnik Codzienności


>>>

11 lipca (sobota)
Godz. 11.00 / Otwarty Ogród - dziedziniec Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

W imieniu kolektywu Lendlabor zapraszamy wszystkich przyjaciół, sąsiadów i sympatyków na warsztaty, podczas których rysunkowo nakreślimy wizję przyszłości Stoczni Gdańskiej!

Przyjdźcie i podzielcie się swoimi przemyśleniami, powiedzcie nam jakie są wasze oczekiwania i życzenia. Czy powinno stać się to miejsce w przyszłości? Publiczny las, amfiteatr, park z oczyszczalnią wody, centrum handlowe zaopatrzone w lokalne produkty... Jaki jest twój pomysł?

Do stworzenia naszej zbiorowej pracy wykorzystamy także przedmioty znalezione w okolicy - kamienie, rośliny, wszystko to co kojarzyć się może ze stocznią i będzie dla nas inspirujące! Na zakończenie wspólnie rozsiejemy nasiona amarantusa na gruzach między budynkiem IS Wyspa a Europejskim Centrum Solidarności, tworząc w ten sposób łan zieleni łączący fizycznie oraz symbolicznie obie instytucje.

Projekt realizowany w ramach Alternativa 2015: Błędnik Codzienności


>>>